rezolucija

Latvija, Rīga, 2015. gada 6. jūnijā

 

ANO ģenerālsekretāram

Amerikas Savienoto Valstu prezidentam

Apvienotās Karalistes premjerministram

Baltkrievijas prezidentam

Bulgārijas prezidentam

Čehijas Republikas prezidentam

Īrijas Republikas prezidentam

Kanādas ģenerālgubernatoram

Krievijas Federācijas prezidentam

Latvijas Republikas prezidentam

Lietuvas Republikas prezidentei

Meksikas Savienoto Valstu prezidentam

Monako kroņprincim

Turcijas Republikas prezidentam

Ukrainas prezidentam

Vācijas Federatīvās Republikas prezidentam

Minēto valstu kultūras un izglītības ministriem

 

 

 

AICINĀJUMS

 

Godātais ANO ģenerālsekretāra kungs! Jūsu Augstības!

Godājamie prezidenti un ministru kungi!

 

 

Pie Jums vēršas Rīgā (Latvija) 2015. gada 6. jūnijā notikušā Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU” otrā kongresa dalībnieki.

Kustība “PAR TIKUMĪBU” tika izveidota 2014. gada 1. aprīlī pēc Krievijas, Ukrainas un Latvijas pilsoņu grupas ierosinājuma. Patlaban kustībā ir reģistrējušies vairāk nekā 4600 pilsoņu no 58 pasaules valstīm

Kustība ir starptautiska sabiedriska organizācija, kurai nav ne komerciālu, ne politisku mērķu. Kustības galvenais mērķis ir atjaunot cilvēku sabiedrības tikumiskos pamatus, audzināt harmoniski attīstītus cilvēkus, izglītot bērnus un pieaugušos saskaņā ar tikumības ideāliem.

Mēs, kustības dalībnieki, jūtamies atbildīgi par pasaules likteni un uzskatām par nepieciešamu dot savu ieguldījumu tikumības principu nostiprināšanā uz visas planētas. Tāpēc mēs vēršamies pie ANO un valstu līderiem, pie kultūras un izglītības ministriem, kuriem patiesi rūp planētas nākotne.

Mēs esam atzinuši, ka mūsdienu cilvēku sabiedrība nonākusi dziļā sistēmiskā krīzē. Un izvest sabiedrību no šīs krīzes nevar nekāda ekonomiska, finanšu vai politiska rakstura reforma.

Cilvēcei mūsdienās var palīdzēt vienīgi Garīguma un Tikumības atdzimšana. Tikumība ir katrā cilvēkā. Tā ir viņa Sirdsapziņa, Dievs viņa dvēselē.

Mūsdienās vārds tikumība pamazām iziet no aprites, un, jo jaunāks ir cilvēks, jo mazāk šis vārds viņam pazīstams. Aizvien biežāk tikumības jēdziens tiek saistīts ar baznīcas dogmām un aizliegumiem, kuri tiek uzskatīti par uzbrukumu personības brīvībai. Sirdsapziņas jēdziens kļūst svešs un mūsdienām nepiemērots, jo ne vienmēr tas ietver sevī pozitīvu jēgu, tāpēc ka sirdsapziņa, no patērētāju sabiedrībā dominējošā materiālā aspekta raugoties, ne visos gadījumos ir racionāla un saprātīga. Arvien biežāk pats jēdziens “Dievs” iegūst negatīvu nokrāsu. Šo tendenci veikli un prasmīgi atbalsta daudzi plašsaziņas līdzekļi.

Mūsu civilizācija, atteikdamās no Dieva kā Augstākā Tikumības Likuma, ir sākusi degradēties. Sekas ir acīm redzamas.

Sabiedrībā, kurai ir svešs garīgums un sirdsapziņa, sāk uzplaukt visi netikumi, negatīvisms un agresija. Tieši tikumības trūkums rada visas pārējās problēmas: terorismu, noziedzību, zagšanu, iedzīvošanās kāri, korupciju, dzimumattiecību izkropļojumus, negatīvismu, kas strāvo no plašsaziņas līdzekļiem, aiziešanu virtuālajā realitātē, stresus, dvēseliskuma iznīcināšanu, dārdošo mūziku, tabaku, alkoholu, narkotikas…

Sabiedrības problēmas vairojas kā vēža šūnas, un sabiedrība sāk izvirst.

Baušļi “tev nebūs nogalināt”, “tev nebūs zagt”, “tev nebūs nepatiesi liecināt” jau tūkstošiem gadu pastāv daudzās pasaules reliģijās, taču noziedzība ar katru gadu aug. Valsts ir spiesta uzturēt milzīgu tiesībaizsardzības aparātu un tērēt lielus līdzekļus cietumu uzturēšanai. Bet visus šos daudzos resursus varētu izmantot citiem, patiešām brīnišķīgiem sabiedrības projektiem, ja vien cilvēks pats dziļi izprastu Augstāko Tikumības Likumu – Dievišķo Likumu.

Galvenie plašsaziņas līdzekļi, kuri ietekmē miljoniem prātu un kuriem rūp vienīgi naudas pelnīšana, dienām un naktīm no ekrāniem translē reklāmu, negatīvas ziņas, “ziepju operas” un detektīvus. Ja televīzijas kanālu priekšgalā atrastos augsti tikumīgi cilvēki, kuri nepielāgotos vidējam apziņas līmenim, bet savu laiku un spēkus veltītu audzinoša, filozofiska un estētiska rakstura filmu un pārraižu veidošanai, tad sabiedrības problēmas automātiski samazinātos.

Kāpēc Dievam vairs nav vietas mūsu dzīvē? Visi cilvēces labākie pārstāvji – komponisti, rakstnieki, dzejnieki, kultūras darbinieki – savā dzīvē nonāca pie Dieva izpratnes. Zinātnieki, to skaitā mūsu laikabiedri, veicot pētījumus katrs savā jomā, pierādījuši mūsu pasaules Dievišķumu.

Ja jau zinātnieki ir pierādījuši Dieva esamību, kāpēc mēs kautrīgi noklusējam šo esamību vai tīšuprāt atsakāmies no tās? Kāpēc mēs norobežojamies no Dieva? Neielaižot savā dzīvē Pašu Galveno, mēs zaudējam satvaru, orientieri, dzīves jēgu, pārstājam evolucionēt un gluži vienkārši virzāmies pretī izmiršanai.

Dieva likums ir viens visai cilvēcei, tā pamatnostādnes atrodam visās patiesajās ticībās, reliģijās, kā arī garīgajās un tikumiskajās mācībās. Gadu tūkstošiem uz Zemes ir nākuši lielie Skolotāji, Gudrie, nesdami mums tikumiskos, Dievišķos baušļus. Tur, kur šie baušļi tika likti sabiedriskās iekārtas pamatā, sabiedrība uzplauka. Tiklīdz Dievs un tikumiskās vērtības tika izstumtas no aprites, tūlīt sākās degradācija, kas noveda pie pilnīga sabrukuma un iznīcības.

Kad katrs cilvēks un sabiedrība valsts ideoloģijas līmenī atgriezīsies pie Dieva, mēs saņemsim visus patiesos labumus: fizisko, psihisko un garīgo veselību, stipru ģimeni, kuras pamatā ir Mīlestība un patiesa savstarpēja cieņa, jaunas sadarbības formas, pasauli, kurā nav vietas kariem un konfliktiem un katrs cilvēks pret otru izturas kā pret brāli.

Uzsveram, ka ar vārdiem “atgriezties pie Dieva” mēs nedomājam, ka būtu nodibināma kādas vienas reliģijas vai ticības virskundzība. Ar vārdu “Dievs” mēs domājam Tikumības Likumu. Mēs gribam, lai cilvēkos prevalētu sirdsapziņa un tikumība. Lai katrs indivīds, katra ģimene ar dziļu cieņu izturētos pret Augstāko Tikumības Likumu. Lai tikumība kļūtu par ikvienas valsts un visas cilvēces ideoloģiju!

Augsti tikumiskas un Dievišķas atmosfēras radīšana spēj vienas paaudzes laikā izveidot valstī tādas sabiedriskās attiecības, kuras atbilst pašiem augstākajiem morāles un tikumības kritērijiem un kuras veicinās sabiedrības uzplaukumu.

Lūk, tāpēc kustība “PAR TIKUMĪBU” ir izstrādājusi programmatisku dokumentu – Augstas Tikumības Doktrīnu, kurā ir iekļauts skatījums uz cēloņiem, kas mūsdienu sabiedrību noveduši šādā situācijā, un iezīmēti galvenie vērtību orientieri, definēti pamatjēdzieni un ieteikti ceļi, kā izkļūt no ideoloģiskās krīzes. Doktrīnā tiek salīdzināta mūsdienu pasaulē izveidojusies patērētāju sabiedrība ar tādu augsti tikumisku sabiedrību, kura savu dzīvi veido, balstoties uz tādu galveno pamatjēdzienu kā Dievs, cilvēks, fiziskā pasaule, sabiedrība, brīvība, vara, ģimene un citi dziļu izpratni.

Augstas Tikumības Doktrīnā ir ietverta augsti tikumiskas sabiedrības ideoloģija, kas var kalpot par pamatu valsts politikas veidošanai, mērķprogrammu izstrādei tikumības paaugstināšanas jomā.

Mūsu dzīvē viss ir atkarīgs no tā, kādā mērā mēs spējam īstenot Dieva Likumu. Ir pienācis laiks pārskatīt visu vērtību sistēmu, savstarpējās attiecības visās dzīves sfērās. Tikumības jēdziens ir paceļams valsts politikas līmenī. Tautas apziņā jāveido izpratne par Dievu kā Visumā pastāvošo Augstāko Tikumības Likumu. Valsts līmenī jāpropagandē tādi tikumiskie jēdzieni kā gods, patiesums, labestība, vienkāršība, labvēlīgums un citas. Katram cilvēkam savā dzīvē ir jāizdara vienīgi tikumiska izvēle. Lai gan augšā – varas struktūrās, gan apakšā – tautas dzīlēs veidotos tikumības jēdziens. Lai Dievs ieņemtu galveno vietu mūsu dzīvē.

 

 

Dziļā cieņā

SSK “PAR TIKUMĪBU” prezidente                                                      J. Iļjina

 

 

Par Aicinājumu ir nobalsojuši         SSK “PAR TIKUMĪBU” otrā kongresa dalībnieki

 

Pielikumā: brošūra “Tikumība – Jaunā Laikmeta ideoloģija”

Advertisement