Tikumība – Jaunā laikmeta ideoloģija

Atklāta vēstule visiem domājošiem un iejūtīgiem mūsu planētas iedzīvotājiem

Mūsdienu cilvēce ir nonākusi dziļā sistēmiskā krīzē. Izkļūt no šīs krīzes sabiedrībai nepalīdzēs nekāda ekonomikas, finanšu vai politiska reforma.

Vienīgais, kas var palīdzēt cilvēcei pašreizējā posmā, ir Garīguma un Tikumības atdzimšana. Tikumība ir katrā cilvēkā. Tā ir viņa Sirdsapziņa, Dievs viņa dvēselē.

Dieva jēdziens lielākoties asociējas ar reliģiozitāti, baznīcu, rituāliem. Turklāt Dievu saprot kā tādu, kas pastāv ārpus cilvēka. Tāpēc cilvēki, meklēdami Dievu, apmeklē baznīcas un citas kulta iestādes. Taču Dievs mums ir daudz tuvāk, Viņš vienmēr ir ar mums – mūsu sirdīs. Mums tikai vajag apjēgt šo svarīgo patiesību un panākt, lai Dievs atgriežas mūsu dzīvē, piepildīt savu apziņu ar Viņu.

Dievs cilvēkā izpaužas kā viņa Sirdsapziņa, kas realizē tikumisko paškontroli un vienmēr zina, kas ir labi un kas – slikti, kur ir Labais, bet kur – Ļaunais.

Dažās Eiropas valstīs vārds “tikumība” ir mazāk pazīstams, vairāk tiek lietoti tā sinonīmi “ētika” un “morāle”, kas līdz mums nonākuši no pirmskristietības laika Eiropas. Seno grieķu termins ethos ar nozīmi “ieradums” vai “raksturs” un tā latīniskais analogs moralis nozīmēja labo tikumu kopumu. To krieviskajā analogā – vārdā tikumība (нравственность) ielikta vēl kāda (slēptā) nozīme: saite ar Dievišķo Gudrību.

Mūsu laikā pat tajās Eiropas valstīs, kur pastāv vārds tikumība, tas pamazām iziet no ikdienas aprites, un, jo jaunāks ir cilvēks, jo mazāk viņam pazīstams šis vārds. Arvien biežāk tikumības jēdziens tiek saistīts ar baznīcas dogmām un aizliegumiem, kas tiek uztverti kā personības brīvības apdraudējums. Jēdziens sirdsapziņa iziet no modes, kļūst nemoderns, ne vienmēr to saprot pozitīvā nozīmē, jo ne visos gadījumos sirdsapziņa ir racionāla un saprātīga no materiālā viedokļa, kas dominē patērētāju sabiedrībā. Arvien biežāk pats jēdziens Dievs iegūst negatīvu nozīmi. Šo tendenci veikli un prasmīgi uztur daudzi plašsaziņas līdzekļi.

Atteikdamās no tikumības, no Dieva kā Augstākā tikumiskā Likuma, mūsu civilizācija ir sākusi degradēties. Sekas ir acīm redzamas.

Sabiedrībā, kas zaudējusi garīgumu un sirdsapziņu, kā nezāles sakuplo visi netikumi, agresija, negatīvais. Tieši tikumības trūkums rada visas pārējās problēmas: terorismu, noziedzību, zādzības, tieksmi pēc nepelnītas bagātības, korupciju, seksuālas perversijas, viendzimuma laulības, negatīvo plašsaziņas līdzekļos, agresīvas datorspēles, aiziešanu virtuālajā realitātē, stresus, dvēseli pazudinošu, dārdošu mūziku, smēķēšanu, alkoholu, narkotikas…

Sabiedrības problēmas vēršas plašumā kā vēža šūnas, un sabiedrība sāk deģenerēties.

Baušļi “nenogalini”, “nezodz”, “nemelo” pastāv tūkstošiem gadu daudzās pasaules reliģijās, taču noziedzība aug ar katru gadu. Valstij ir jāuztur milzīgs tiesībsargājošais aparāts, lieli līdzekļi jātērē cietumu uzturēšanai. Bet visi šie milzīgie resursi varētu tikt izlietoti sabiedrībai daudz noderīgākiem projektiem, ja pašā cilvēkā būtu izpratne par Augstāko tikumisko likumu – Dievišķo Likumu.

Ierēdņi, kas ņem kukuļus un negodprātīgi izpilda savus pienākumus, cer dzīvot ilgi un laimīgi. Taču, ja viņiem sirdī būtu Dievs un viņi zinātu, kā darbojas Dievišķais Likums, tad viņi saprastu, ka viss viņu sētais agri vai vēlu atgriezīsies pie viņiem kā bumerangs.

Plašsaziņas līdzekļi, kas ietekmē miljoniem cilvēku prātus un caurām diennaktīm translē ekrānos reklāmu, negatīvus jaunumus, “ziepju operas” un detektīvus, ir ieinteresēti tikai naudas pelnīšanā. Ja telekanālu vadībā būtu augsti tikumīgi cilvēki, kas nepieskaņotos vidējam apziņas līmenim, bet veltītu savu laiku un spēkus audzinošu, filozofisku un estētisku filmu un pārraižu radīšanai, tad sabiedrības problēmas automātiski sāktu samazināties.

Kāpēc mēs esam izraidījuši Dievu no savas dzīves? Cilvēces labākie pārstāvji: komponisti, rakstnieki, dzejnieki, kultūras darbinieki, zinātnieki – viņi visi savā dzīvē ir nonākuši pie Dieva sapratnes.

Zinātnieki, arī mūsu laikabiedri, veikdami pētījumus katrs savā zinātnes nozarē, ir pierādījuši mūsu pasaules Dievišķību. Dažādu pasaules valstu matemātiķu, fiziķu un astrofiziķu – J. Rozentāla, V. Ņikitina, S. Vainberga, R. Broiera, F. Daisona, D. Polkinhorna, D. Barou, F. Triplera, D. Džina u.c. pētījumu rezultāti ļāva zinātniekiem izdarīt secinājumus par Supersaprāta esamību, kas vada Visumu.

Ar līdzīgiem apgalvojumiem savā laikā ir nākuši klajā: A. Einšteins, M. Planks, Č. Darvins, K. Flammarions, N. Pirogovs, F. Krīks, A. Saharovs, P. Garjajevs, S. Zeņins un daudzi citi pasaules zinātnieki.

Ja zinātnieki jau ir pierādījuši Dieva esamību, tad kāpēc mēs kaunīgi noklusējam vai apzināti atsakāmies no Viņa esamības atzīšanas? Kāpēc mēs norobežojamies no Dieva savā dzīvē? Aizvākdami no savas dzīves Pašu Galveno, mēs zaudējam kodolu, asi, orientieri, dzīves jēgu un pārstājam evolucionēt, tikai haotiski virzāmies uz izmiršanas pusi.

  1. gada aprīlī mēs radījām Starptautisku sabiedrisku kustību “PAR TIKUMĪBU!” un izstrādājām Tikumības kodeksu ar 10 vienkāršām tēzēm. Ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai cilvēkos dominētu sirdsapziņa, tikumība. Lai katrā cilvēkā, katrā ģimenē pirmajā vietā būtu dziļa cieņa pret Augstāko tikumisko likumu. Lai tikumība kļūtu par katras valsts un visas cilvēces ideoloģiju!

Dievišķais Likums ir viens visai cilvēcei, tas ir ielikts kā pamats visās patiesajās reliģijās, ticībās un garīgi tikumiskajās mācībās. Gadu tūkstošiem uz Zemes ir nākuši lielie Skolotāji, Gudrie, nesdami tikumiskos, Dievišķos baušļus. Tur, kur tie ir likti sabiedriskās iekārtas pamatā, tur sabiedrība uzplaukusi. Tiklīdz Dievs un tikumiskās vērtības tika izmestas no ikdienas aprites, tur tūlīt sākusies degradācija līdz pilnīgam pagrimumam un iznīcībai.

Ja Dievs atgriežas katra cilvēka un sabiedrības dzīvē valsts ideoloģijas līmenī, mēs saņemam visus īstos labumus: fizisku, psihisku un garīgu veselību, stipru ģimeni, kas balstās Mīlestībā un patiesā savstarpējā cieņā, jaunas sadarbības formas, pasauli bez kariem un konfliktiem, kur attiecības starp visiem un katru ir brālīgas.

Pasvītrojam, ka ar jēdzienu “atgriežas Dievs” mēs nedomājam kādas reliģijas vai ticības virskundzības noteikšanu. Ar vārdu “Dievs” mēs saprotam Tikumisko Likumu.

Augsti tikumīgas, Dievišķas kārtības radīšana valstī spēj vienas paaudzes laikā izveidot šajā valstī sabiedriskās attiecības, kas atbilst visaugstākajiem morāles un tikumības kritērijiem. Un kā sekas tam būs valsts uzplaukums.

Lūk, tāpēc Kustība “Par tikumību!” ir izstrādājusi programatisku dokumentu – Augstas tikumības doktrīnu, kurā sniegts priekšstats par pašreizējā sabiedrības stāvokļa cēloņiem, noteikti galvenie vērtību orientieri, definēti pamatjēdzieni, sniegti priekšlikumi izkļūšanai no ideoloģiskās krīzes. Doktrīnā tiek salīdzināta pašlaik pasaulē pastāvošā patērētāju sabiedrība un augsti tikumīga sabiedrība, pamatojoties uz galveno pamatjēdzienu izpratni: par Dievu, cilvēku, fizisko pasauli, sabiedrību, brīvību, varu u.c.

“Augstas tikumības doktrīnā” ietverta augsti tikumīgas sabiedrības ideoloģijas koncepcija, kas var kalpot par valsts politikas veidošanas un mērķprogrammu izstrādāšanas pamatu tikumības paaugstināšanas jomā.

Visu mūsu dzīvē nosaka tas, cik mēs spējam savā dzīvē ievērot Dievišķo Likumu. Ir pienācis laiks pārskatīt visu vērtību sistēmu, visas savstarpējās attiecības visās dzīves jomās. Tikumības jēdzienu vajag iecelt valsts ideoloģijas rangā. Tautas apziņā nepieciešams iedēstīt izpratni par Dievu kā par Augstāko tikumisko Likumu, kas ir spēkā Visumā. Valsts līmenī nepieciešams propagandēt tikumiskos jēdzienus: godu, patiesīgumu, labo, vienkāršību, labvēlību u.c. Katram cilvēkam savā dzīvē vajag sākt izvēlēties tikai to, kas ir tikumīgs. Lai no augšas, no valsts varas un no apakšas, no tautas sirds izaugtu šis Tikumības jēdziens. Lai beidzot Dievs ieņemtu mūsu dzīvē galveno vietu. Lai Jaunajā Laikmetā cilvēce justos kā Dieva bērni, apzinātos savu Dievišķo izcelsmi un iegūtu pelnītu harmoniju, mieru, prieku, laimi!

Ja jūs piekrītat šīs vēstules idejai, jūs varat izteikt savu atbalstu gan šai Atklātajai vēstulei, gan Kustībai “Par tikumību! http://www.z-n.center (latviešu valodā https://tikumiba.net/ ).

Lai sabiedrībā notiktu tikumības atdzimšana, svarīgs ir atbalsts darbos un pūliņu apvienošana.

  1. Mikušina, sabiedriska darbiniece, Omska (Krievija)
  2. Iļjina, Starptautiskās sabiedriskās kustības “Par tikumību!” prezidente, Novosibirska (Krievija)

 

No krievu valodas tulkojusi L. Ērgle

Advertisement

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s